ZincBiz

Bezpečnosť a súkromie

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Zinc Biz a.s.
Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 54 584 744
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10599/P

Kontaktné údaje:

e-mail: [email protected]
telefonický kontakt: 052/78 77 929
poštová adresa: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR)“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Zinc Biz a. s., ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“).

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo zhromažďujeme informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, na koho sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti Zinc Biz a.s. spracúvajú Vaše osobné údaje, považujú:

  1. Spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby a dátové úložisko
  2. Programátori (IT technici), správcovia IT systémov, dodávatelia softvérov, ktorí zároveň vykonávajú aj ich správu
  3. Spoločnosti, ktorá nám zabezpečujú účtovníctvo a mzdovú agendu a poskytujú služby finančného poradenstva
  4. Obchodní zástupcovia