ZincBiz

Informačná povinnosť Zinc Biz web

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s návštevou našej webovej stránky

Spoločnosť Zinc Biz a. s. ako prevádzkovateľ spracúva o Vás osobné údaje v rámci viacerých účelov spracovania, ktoré sú nižšie uvedené.

V prvom rade by sme Vám však chceli objasniť, čo sa rozumie pod pojmom „osobný údaj“ v podmienkach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1. WEBOVÁ STRÁNKA – https://www.zincbiz.sk/

A/ Účel spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej webovej stránky, zaznamenávame a používame za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky, funkcionality a užívateľsky priaznivého používania našej webovej stránky.

B/ Rozsah, doba a právny základ spracúvaných osobných údajov:

a) IP adresa a iné údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

  • IP adresa požadujúceho počítača
  • dátum a čas prístupu
  • názov a URL prevzatého súboru
  • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
  • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

 

Vaša IP adresa: je to číslo, ktoré počítaču automaticky pridelí poskytovateľ internetových služieb (ISP). IP adresou sa predovšetkým chápe unikátny identifikátor zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete. Jednoducho povedané, ide teda o identifikačný údaj počítača, telefónu, čí tabletu, avšak nie osoby. IP adresa sa identifikuje a zaznamená automaticky v našich serverových súboroch denníka vždy, keď používateľ navštívi stránku, a to spoločne s časom návštevy a navštívenými stránkami.

IP adresa sa nepovažuje vždy sa osobný údaj, ale len vtedy, ak je možné prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii, identifikovať konkrétnu osobu. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami – jednotlivcami je potrebné považovať za chránené osobné údaje; dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním obsahu jeho webového sídla zo strany dotknutej osoby, predstavuje pre takéhoto poskytovateľa služby (prevádzkovateľa) osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu, a to aj vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia dotknutej osoby (napr. prevádzkovateľ webu uchováva v rámci logovacích záznamov prevádzkový http/https denník). Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj aj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

IP adresa sa nebude považovať za osobný údaj, ak IP adresa, ktorá je predmetom spracovania je pridelená k sieti, ktorú využíva veľký počet zariadení (devices), a preto nie je možné identifikovať konkrétneho užívateľa zariadenia (napr. sieť LAN vo firme, v ktorej sú zosieťované stovky počítačov využívané ešte väčším počtom užívateľov); ďalej ak je IP adresa anonymizovaná v technicky najskoršom možnom momente, pričom nikdy nedôjde k uloženiu IP adresy do pamäte pevného, príp. virtuálneho disku patriaceho a v individuálnom prípade nie je možné dosiahnuť identifikáciu konkrétneho užívateľa v dôsledku využívania služieb typu TOR v kombinácii s ďalšími faktormi (napr. vhodný typ a verzia prehľadávača s optimálnymi nastaveniami zákazu cookies a automatického mazania cache pamäte a histórie vyhľadávania, vypnutie všetkých Flash/JAVA pluginov, modifikácia MAC adresy a pod.).

Váš prehliadač: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

Vaša IP adresa ako osobný údaj vo vzťahu k našej spoločnosti: Týmto Vám dávame na vedomie, že nedisponujeme prostriedkami na identifikovanie konkrétneho používateľa, pokiaľ tento pri návšteve našej webovej stránky nezadal ďalšie osobné údaje, ako napr. meno a priezvisko alebo kontaktný údaj. Nakoľko však súčasná európska judikatúra uvádza, že osoba je identifikovateľná aj vtedy, ak niekto iný (tretí subjekt) môže prostredníctvom iných právnych prostriedkov identifikovať dotknutú osobu, čiže táto osoba je identifikovateľná aj nepriamo, môže byť aj v prípadoch, ak neposkytnete pri návšteve našej webovej stránky iné osobné údaje, táto IP adresa považovaná za osobný údaj (t.j. ak existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní). V prípadoch, kedy je IP adresu potrebné považovať za osobný údaj, Vás informujeme o tom, že príjemcom Vašich osobných údajov sú aj naši sprostredkovatelia – spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby a dátové úložisko, programátori (IT technici), správcovia IT systémov, dodávatelia softvérov, ktorí zároveň vykonávajú aj ich správu. Tiež sme povinní ich poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príp. orgánom prejednávajúcim priestupky, resp. aj iným orgánom verejnej moci, ak nás na to v rámci ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom EÚ vyzvú na poskytnutie týchto údajov, resp. ak si my uplatňujeme naše nároky v súdnom konaní.

Váš prehliadač: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  – oprávnený záujem Prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

b) COOKIES

Čo sú súbory cookie?

 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení) pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania). K zasielaniu informácií dochádza buď späť na pôvodné webstránky alebo na inú webstránku (tzv. súbory cookies tretej strany).

Aké cookies používame?

Táto webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Tieto informácie používame tiež na pomoc tomu, aby boli webové stránky viac užívateľsky prívetivé, na rozvoj nášho dizajnu stránok a neustále zlepšovanie kvality služieb, ktoré poskytujeme. Súbory cookie tiež používame na prispôsobenie obsahu a reklám a analýzu návštevnosti.

 V závislosti od druhu cookies a nastavení vášho internetového prehliadača môžu byť trvalé alebo dočasné (po dobu, po ktorú máte internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé cookies pomáhajú pri identifikovaní vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok a umožňujú nám zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré vám spríjemnia váš pobyt na našich webových stránkach. Súbory cookies môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Naša spoločnosť používa niekoľko druhov cookies, a to tzv. nevyhnutné technické cookies, ktorých používanie je nutné pre samotnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť našej webovej stránky a spracúvame ich na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách, ako aj dobrovoľné cookies, ktoré je možné spracúvať na základe súhlasu návštevníka našej webovej stránky.

Nevyhnutné technické súbory cookies – tieto súbory sú potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti internetovej webstránky a nemožno ich v systéme vypnúť. Ich jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na návštevníkmi vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosti súvisiace so službami, ďalej na zaručenie bezpečnosti a predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb, technické doručovanie obsahu webstránky a pod.

Funkčné súbory cookies – tieto súbory cookies slúžia na zapamätanie si užívateľských nastavení, umožňujú, aby návštevníka webstránky spoznali pri návrate na webstránku a umožnili mu ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie samotnej webstránky. Zvyšujú funkcionalitu samotných webstránok (patria sem napríklad vaše používateľské meno, vaše opakované návštevy, uprednostňovaný jazyk, krajina alebo akékoľvek iné uložené preferencie).

Analytické súbory cookies – tieto súbory cookies sú používané na sledovanie štatistík a návštevnosti webstránok zamerané na hodnotenie výkonu, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov danej webstránky a získať informácie o tom, ako sa daná webstránka používa, určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby bolo možné merať a vylepšovať výkon webstránky.

Marketingové (reklamné) súbory cookies – jedná sa o cookies využívané predovšetkým na účely personalizácie reklamy a priameho marketingu a personalizácie zobrazovaného obsahu (pozn. jedná sa o cookies využívané našou spoločnosťou, ako aj cookies tretích strán).

Zásady používania súborov cookie

Osobitne k bezpečnosti používaných súborov cookies od spoločnosti Google

 Informácie generované súbormi cookies od spoločnosti Google o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená.

 Spoločnosť Google ponúka rozšírenie pre webové prehliadače (Add-On), ktoré môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Add-On môžete na vlastné riziko prevziať z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať.

Bližšie informácie o tom nájdete na webovej adrese:

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Spoločnosť Google v súvislosti s využívaním vyššie uvedených služieb deklaruje dodržiavanie Nariadenia prostredníctvom tzv. štandardných zmluvných doložiek podľa Čl. 46 Nariadenia.

Spoločnosť Google je tiež certifikovaná v rámci informačnej bezpečnosti – ISO 27001 (Manažment informačnej bezpečnosti), ISO 27017 (Cloud Security), ISO 27018 (Cloud Privacy), SSAE16 / ISAE 3402 (SOC 2/3) – Americký inštitút certifikovaných verejných účtovníkov (AICPA) SOC 2 (Kontroly organizácie služieb) a rámec auditu SOC 3 definuje zásady dôveryhodnosti a kritériá pre bezpečnosť, dostupnosť, integritu spracovania a dôvernosť.

Avšak aj napriek vyššie uvedeným bezpečnostným opatreniam je na vašom zvážení, či budete akceptovať využívanie súborov cookies od spoločnosti Google alebo ich odmietnete prostredníctvom vašich nastavení.

Ako kontrolovať súbory cookie a ako odmietnuť ich používanie?

 Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Nastavenie jednotlivých cookies je možné aj priamo na našej webovej lokalite. Návštevníkovi našej webstránky sa pri prvej návšteve zobrazí tzv. cookies lišta, na ktorej je uvedená informácia o tom, aké druhy cookies využívame a po odsúhlasení vašich preferencií si uložíme do prehliadača informáciu o tom, že táto informácia bola danému návštevníkovi poskytnutá a o tom, aké súhlasy boli návštevníkom udelené. Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ vyjadruje návštevník webstránky jeho súhlas s používaním všetkých dobrovoľných cookies, vrátane cookies tretích strán, ktoré na svojich webstránkach používame. Pri výbere tretích osôb – partnerov v analytickej a reklamnej oblasti dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany osobných údajov v Európskej únii. Ak si návštevník webstránky neželá, aby došlo pri jeho prehliadaní našej webovej stránky k zberu všetkých cookies, má možnosť zvoliť si tie druhy cookies (okrem tzv. nevyhnutných technických cookies), s ktorých používaním súhlasí, resp. jedným tlačidlom „Odmietnuť“ odmietnuť všetky cookies okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky z technického hľadiska.

Identifikácia konkrétneho používateľa na základe súborov cookies

Údaje získané prostredníctvom cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, nebudú z našej strany použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našich webových stránok, nakoľko nedisponujeme prostriedkami na zistenie toho, ktorá konkrétna osoba cookies používa. Tiež v prípade, ak sa jedná o cookies tretích strán, nie je možné vylúčiť, že nebudú posudzované ako osobné údaje, hoci naša spoločnosť ich nebude vedieť priradiť ku konkrétnej osobe (tretia strana, napr. Google môže disponovať dátami, na základe ktorých je možné po priradení k informáciám získaným na základe používaných cookies identifikovať dotknutú osobu – v takom prípade sa cookies považujú za osobné údaje; rozhodujúci pritom teda je najmä účel a budúce použitie dát). O spracúvanie osobných údajov v prípade cookies nepôjde teda vtedy, ak nikdy nebudú spárované s konkrétnou osobou, nikdy nebudú predávané ďalej tretím stranám, ktoré by ich s touto osobou mohli stotožniť na základe iných údajov, ktorými už oni sami disponujú.

Odkazy na iné webové stránky

 Ak nájdete na našich stránkach linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Zabezpečenie webovej lokality

Informujeme vás tiež, že návšteva našej webovej stránky je úplne bezpečná, nakoľko používame zabezpečený protokol HTTPS (známy ako zelený zámok), čím dochádza k bezpečnému prenosu dát a k prevencii nepovoleného prístupu. Protokol HTTPS využíva štandardný prenos webovej stránky s tým, že dáta sú šifrované pomocou SSL certifikátu.

2. SOCIÁLNE SIETE

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich profilov na sociálnych sieťach.

Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania. Okrem vyššie spomenutých analytických nástrojov od spoločnosti Google využívame aj analytické nástroje od spoločnosti Meta, a to najmä pre sledovanie návštevnosti, úspešnosti našej reklamnej činnosti a obsahu.

Naša spoločnosť prevádzkuje nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

 

Naša spoločnosť má tiež zriadenú tzv. Google firmu, prostredníctvom ktorej informujeme o našej spoločnosti a komunikujeme so zákazníkmi/potenciálnymi zákazníkmi.

Pokiaľ nie je v tejto informácii ďalej uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle Čl. 4 ods. 7 naša spoločnosť. Popri nás je však samostatným prevádzkovateľom aj prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. Ide o ďalšieho samostatného prevádzkovateľa vykonávajúceho spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený vplyv. Prevádzkovateľ služieb sociálnych sietí v tomto rámci prevádzkuje celú IT infraštruktúru týchto služieb, má vlastné  zásady ochrany osobných údajov, udržuje s Vami osobitný užívateľský vzťah (pokiaľ ste registrovaným užívateľom služieb sociálnych sietí). V prípadoch, kedy môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov, usilujeme sa v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva. Prevádzkovateľ sociálnej siete nemôže zasahovať do spracúvania Vašich údajov realizovaného našou spoločnosťou v rámci zákazníckej komunikácie.

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí, vrátane Google firmy, za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o našej spoločnosti v online prostredí a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí a zodpovedania príslušných dopytov, prípadne v rámci predzmluvnej komunikácie s potenciálnymi klientmi a za účelom správy reklamných kampaní. V rámci účelu sociálne siete – štatistické údaje vystupuje spolu so spoločnosťou Meta ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov.

Váš obsah môžeme zdieľať na našej stránke, ak ide o funkciu platformy sociálnej siete a komunikujeme s Vami prostredníctvom platformy sociálnej siete. Právnym základom je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom našej spoločnosti na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a komunikácii s Vami. V prípade predzmluvnej komunikácie s potenciálnymi klientmi sa spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. V rámci účelu sociálne siete – štatistické údaje sa jedná o spracúvanie štatistických údajov, ktoré je v niektorých prípadoch možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 Nariadenia, podľa ktorého „spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. Ďalšie spracúvanie na štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.Z uvedeného teda vyplýva, že v rámci tohto účelu (štatistický účel) spracúvame osobné údaje na právnom základe rovnakom než je právny základ pôvodného účelu spracovania osobných údajov (t.j. účelu, na ktorý boli predmetné osobné údaje pôvodne získané).

Doba uchovávania osobných údajov a kritéria pre jej určenie:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom priamej súkromnej správy na našu stránku na sociálnej sieti, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané. Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už klienti nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom.

Všetky príspevky Vami zverejnené na našom profile na sociálnej sieti alebo recenzie zverejnené v rámci nášho profilu v Google firme zostanú na časovej osi po dobu prevádzkovania nášho oficiálneho profilu na danej sociálnej sieti, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základných tém, alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami, z dôvodu, že už nie sú potrebné na poskytovanie služieb/produktov prevádzkovateľa danej sociálne siete alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Osobné údaje spracúvané na štatistické účely sú uchovávané do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete alebo pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr.

Osobitná lehota spracúvania osobných údajov upravená spoločnosťou Google: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=sk-

Osobitná lehota uchovávania v prípade LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#use

Výmaz vašich osobných údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. Dodatočne sa teda uplatňujú aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

FACEBOOK

Osobné údaje pre sociálnu sieť Facebook spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len ako „Meta“) tak, ako je to opísané v jej politike na https://www.facebook.com/policy. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Meta sa však podriadila podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov prostredníctvom prijatia tzv. štandardných zmluvných doložiek po zrušení tzv. Privacy Shield.

Odlišne od vyššie uvedeného je naša spoločnosť voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook pre účel sociálne siete – správa reklamných kampaní“ v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení nášho sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Meta, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurement and analytics“ – tj. služby, v rámci ktorých Meta spracúva osobné údaje v mene našej spoločnosti s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní  a poskytuje nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah našej spoločnosti umiestnený na Facebookových profiloch naša spoločnosť. K tomuto spracúvaniu osobných údajov užívateľov môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom našej spoločnosti alebo s našimi webstránkami. V oboch týchto prípadoch využívame spoločnosť Meta ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie osobných údajov užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky:

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pre účel sociálne siete – štatistické údaje je naša spoločnosť spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Meta. V rámci tohto účelu môže naša spoločnosť údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete Facebook spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa. V rámci tohto účelu Meta poskytuje našej spoločnosti ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu, že ich je možne považovať za osobné údaje, nakoľko tieto pomáhajú našej spoločnosti získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú. Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov je naša spoločnosť so spoločnosťou Meta spoločnými prevádzkovateľmi, pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi našou spoločnosťou a spoločnosťou Meta.

Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ĎALŠIE SOCIÁLNE SIETE:

Ako je už uvedená vyššie, naša spoločnosť je v rámci účelu „sociálne siete – správa reklamných kampaní“ voči danému prevádzkovateľovi sociálnej siete v zásade v postavení samostatného prevádzkovateľa. Okrem Facebooku máme zriadený profil aj na sociálnej sieti LinkedIN (pre účely EÚ prevádzkovanej spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company so sídlom Wilton Place, Dublin 2, Írsko). V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu.

V prípade žiadosti o informácie a/alebo v prípade uplatnenia si užívateľských práv k užívateľským údajom by sme chceli zdôrazniť, že tieto sa dajú najúčinnejšie uplatniť priamo voči poskytovateľovi sociálnych sietí. Iba poskytovatelia sociálnych sietí majú totiž prístup k používateľským údajom a môžu prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať potrebné informácie. Napriek tomu nás môžete kontaktovať.

Sociálnu sieť Facebook, ktorá spracúva vaše osobné údaje môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Spoločnosť Google, ktorý spracúva vaše osobné údaje môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://policies.google.com/privacy?hl=sk, prípadne na tejto webovej adrese: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk.

Sociálnu sieť LinkedIn môžete kontaktovať postupom uvedeným na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Webtracking a prevádzkovateľ platformy sociálnej siete

Prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa webtracking. Webtracking sa môže vykonať  nezávisle na tom, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnej siete.  Žiaľ, ako sme už uviedli, nemôžeme ovplyvniť  metódy webtrackingu platforiem sociálnych sietí, a teda ani nemôžeme tieto napr. vypnúť.

Prosím vezmite na vedomie: Nemožno vylúčiť, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete  používa Váš profil a údaje o správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub atď. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na spracúvanie alebo postupovanie Vašich údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete. 

Bližšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľov platformy sociálnej siete a ďalších možností vyjadriť nesúhlas nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa na webových odkazoch vyššie uvedených.

Cookies na sociálnych sieťach

Pokiaľ ide o cookies využívané v rámci propagácie našej spoločnosti na sociálnych sieťach a s tým súvisiacich aktivít, sme síce povinní dotknutú osobu informovať o využívaní takýchto cookies na našom profile, avšak z našej strany nedochádza prostredníctvom týchto nástrojov k identifikovaniu konkrétnej osoby – na tento účel používame štandardné riešenia od Meta a Google a ostatných prevádzkovateľov sociálnych sietí, čím však nevylučujeme, že k zhromažďovaniu týchto údajov dochádza zo strany prevádzkovateľa príslušnej platformy sociálnej siete.

Osobitne k sociálnej sieti Facebook

Na webstránke našej spoločnosti sú integrované doplnky pre sociálne médiá sociálnej siete Facebook. Sú spoznateľné podľa loga „Facebook“ alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) umiestnených na našej webstránke. Pri návšteve našej webstránky dostane spoločnosť Meta informácie, že daný návštevník navštívil našu webstránku s jeho IP adresou. Ak je návštevník webstránky súčasne s tým, ako sleduje obsah webstránok prihlásený do jeho používateľského účtu na danej sociálnej sieti a klikne na tlačidlo „like“ („páči sa mi“) alebo na ikonu „Facebook dostupnú na našej webstránke, obsah webstránky sa presmeruje na jeho profil na sociálnej sieti Facebooku a jeho návšteva a aktivita na našej webstránke sa okamžite priradí do jeho profilu na danej sociálnej sieti. Naša spoločnosť však nemá žiaden vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov zo strany spoločnosti Meta a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania, resp. lehoty uloženia týchto údajov zo strany spoločnosti Meta. Spoločnosť Meta si ukladá takto získané údaje o návštevníkoch ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov registrovaným používateľom. Návštevník našej webstránky má nárok nesúhlasiť s vytváraním takýchto používateľských profilov alebo ich vytváranie neakceptovať, avšak je potrebné sa s takouto požiadavkou obrátiť priamo na spoločnosť Meta a/alebo nevyužívať na našej webstránke logo „Facebooku“ prípadne tlačidlo „like“. S ohľadom na vyššie uvedené odporúčame našim návštevníkom, aby sa po skončení používania Facebooku a vždy z danej sociálnej siete odhlásili.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Meta sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Meta na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

V prípade, ak návštevníkovi vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môže sa rozhodnúť naň neudeliť svoj súhlas, prípadne ho neakceptovať alebo môže využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje umožňujú návštevníkom webstránok automatizovane identifikovať v ich prehliadači digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od spoločnosti Meta) a vymazať ich, čím sa zamedzí aj prípadnému spracúvaniu osobných údajov návštevníka našej webstránky.

Spoločné ustanovenia o príjemcoch/kategóriách príjemcov osobných údajov (pre webovú stránku aj pre profily na sociálnych sieťach)

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou spoločnosťou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov vyššie uvedených, ktorí majú sídlo mimo EÚ. Nevyužívame ich primárne, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, vyhľadávačoch a sociálnych sieťach. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek alebo prijatie zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom) v súlade s Čl. 46 Nariadenia. V prípade, ak vyššie uvedené spoločnosti spracúvajú osobné údaje aj v našom mene ako poskytovateľ softvérovej služby, pôsobia aj v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov.

Príjemcom Vašich osobných údajov spracúvaných pri návšteve našej webovej stránky sú aj naši sprostredkovatelia – programátori (IT technici), poskytovatelia počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov a tiež poskytovatelia webhostingvých služieb, ktorých aktuálny zoznam nájdete tu. 

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť tiež orgány verejnej moci, ktorým sme povinní ich poskytnúť, ako najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, príp. orgány prejednávajúce priestupky, ak nás na to v rámci ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov, resp. ak si my uplatňujeme naše nároky v súdnom konaní.

Údaje, ktoré ste pridali na našich stránkach na sociálnych sieťach, ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sa zverejňujú prostredníctvom platformy sociálnej siete a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel.  Vyhradzujeme si však v prípade potreby právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre,  vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, práva duševného vlastníctva, trestnoprávne predpisy alebo morálne zásady.

Ak nám dopyt pošlete prostredníctvom platformy sociálnej siete, môžeme v závislosti od potrebnej odpovede odkázať aj na iné bezpečnejšie komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zasielať nám dôverné dopyty na našu kontaktnú adresu uvedenú v úvode tejto informácie.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo našej spoločnosti zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní a zmluvne viazaní v súlade s Čl. 28 Nariadenia.

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Poprosím o preklik na danú časť webu (pri aplikácii na web).