ZincBiz

Informačná povinnosť Zinc Biz klienti a obchodní partneri

Spoločnosť Zinc Biz a. s. ako prevádzkovateľ spracúva o Vás osobné údaje v rámci viacerých účelov spracovania, ktoré sú nižšie uvedené.

V prvom rade by sme Vám však chceli objasniť, čo sa rozumie pod pojmom „osobný údaj“ v podmienkach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci plnenia našich zákonných alebo zmluvných povinností (pôjde teda najmä o identifikačné a kontaktné údaje, údaje potrebné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy a údaje podľa zákona pre zistenie a overenie totožnosti), údaje z našej vzájomnej komunikácie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest, vrátane Vašich sťažností, žiadostí alebo iných foriem dopytu a pod.

Klient – pre účely tejto informácie sa klientom rozumie právnická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou Zinc Biz a. s. Zmluvu o pôžičke alebo Faktoringovú zmluvu.

Potenciálny klient – pre účely tejto informácie sa potenciálnym klientom rozumie osoba, ktorá prejavila záujem o  spoluprácu so spoločnosťou Zinc Biz a. s., avšak ešte neuzatvorila so spoločnosťou Zinc Biz a. s. Zmluvu o pôžičke alebo Faktoringovú zmluvu.

Obchodný partner – pre účely tejto informácie sa obchodným partnerom rozumie obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí na za základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zinc Biz a. s. jej dodávajú služby (napr. služby v oblasti IT, webhostingu a uloženia dát, účtovníctva, archivačné služby a pod.).

Zástupca – pre účely tejto informácie sa zástupcom rozumie štatutárny orgán klienta alebo potenciálneho klienta alebo ním poverený zástupca oprávnený vykonávať právne úkony v mene klienta alebo potenciálneho klienta.

Kontaktná osoba – pre účely tejto informácie sa kontaktnou osobou rozumie osoba poverená klientom alebo potenciálnym klientom na obchodnú komunikáciu so spoločnosťou Zinc Biz a. s.

Pristupujúci dlžník – pre účely tejto informácie sa pristupujúcim dlžníkom rozumie fyzická osoba, ktorou je štatutárny orgán alebo spoločník s.r.o. alebo akcionár a.s., ktorá je klientom, a ktorá pristúpila k záväzku klienta vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke.

Konečný užívateľ výhod – – pre účely tejto informácie sa konečným užívateľom výhod rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Zmluva o pôžičke – pre účely tejto informácie sa Zmluvou o pôžičke rozumie zmluva uzatváraná medzi spoločnosťou Zinc Biz a. s. a klientom, ktorý je právnickou osobou, predmetom ktorej je záväzok Zinc Biz, a. s. ako veriteľa poskytnúť danej právnickej osobe ako dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške a spôsobom dojednaným v zmluve a zároveň záväzok dlžníka požičané peňažné prostriedky veriteľovi vrátiť a splniť iné povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o pôžičke.

Faktoringová zmluva – pre účely tejto informácie sa Faktoringovou zmluvou rozumie zmluva uzatváraná medzi spoločnosťou Zinc Biz a. s. a a klientom, ktorý je právnickou osobou, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán o opakovanom odkupovaní (postupovaní) pohľadávok klienta voči jeho odberateľom (obchodní partneri klienta, ktorým klient dodáva tovar, na základe čoho má klient voči nim pohľadávky) zo strany spoločnosti Zinc Biz a. s., ktoré budú realizované formou preplácania (úhrad) klientom vystavených faktúr, ktoré klient vystavil týmto odberateľom na základe riadneho dodania tovarov, a zároveň predmetom ktorej je postúpenie pohľadávok z klienta ako postupcu na Zinc Biz a s. ako postupníka spolu s príslušenstvom a všetkými právami s nimi spojenými.

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu zistenie a overenie totožnosti štatutárneho orgánu potenciálneho klienta a plnenie iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás ako o štatutárnom orgáne potenciálneho klienta osobné údaje z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Predmetný zákon presne ustanovuje, ktoré údaje musíme o Vás overiť pred tým, než dôjde k uzatvoreniu obchodu (zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; povinná osoba však môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 predmetného zákona okrem týchto údajov požadovať aj ďalšie údaje).

V rámci plnenia iných povinností ako je identifikácia potenciálneho klienta podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu zisťujeme najmä konečného užívateľa výhod klienta, vykonávame jeho identifikáciu, zisťujeme, či je politicky exponovanou alebo sankcionovanou osobou a prijímame opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry potenciálneho klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku.

Za týmto účelom spracúvame o Vás vyššie uvedené osobné údaje nielen na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ale zároveň aj na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to v prípade, ak pre overenie vyššie uvedených skutočností využívame aj iné údaje než tie, ktoré stanovuje priamo zákon, resp., ak zákon priamo nevymedzuje konkrétne osobné údaje, ktoré máme získať na preukázanie určitých skutočností (ak sa zároveň pre ne nevyžaduje súhlas dotknutej osoby), pričom naším oprávneným záujmom je ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti pred podvodným konaním a plnenie si povinnosti tzv. základnej starostlivosti povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Tieto údaje o Vás spracúvame v zmysle § 19 uvedeného zákona po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom, údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní povinnej starostlivosti a po dobu 5 rokov od vykonania obchodu, prípadne aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka; finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu, ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.

Ak je to potrebné pre riadne splnenie si našich zákonných povinností podľa vyššie uvedeného zákona, vykonávame overovanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci tohto účelu aj dožiadaním predmetných informácií z verejne prístupných registrov, a to z registra Cribis prevádzkovaného spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.ro. o sídlom Mlynské nivy 14/B, Twin City C, 8219 09 Bratislava, ďalej z registra FinStat prevádzkovaného spoločnosťou FinStat s. r. o., Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava a z online Obchodného vestníka SR, ktorý zabezpečuje automatizovaný monitoring Obchodného vestníka SR prostredníctvom služby vestnikonline.sk, pričom spoločnosťou prevádzkujúcou túto službu je DevAp s.r.o. so sídlom Moyzesova 46, 040 01 Košice.

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania – Vaše identifikačné údaje, údaje o uzatvorených zmluvách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov. Právnym základom je pre takéto operácie je jednak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu uzatvorenie, plnenie a správa Zmluvy o pôžičke, vrátane evidencie pristupujúcich dlžníkov

V rámci tohto účelu spracúvame identifikačné a kontaktné údaje zástupcov klientov, vrátane údaju o funkcii v spoločnosti, ktorá je klientom, ako aj identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré sú pristupujúcimi dlžníkmi, vrátane dátumu narodenia, rodného čísla, čísla OP a údaju o funkcii/pozícii v spoločnosti, ktorá je klientom. V prípade pristupujúcich dlžníkov spracúvame aj údaje uvedené v notárskej zápisnici, ktorú je pristupujúci dlžník povinný uzatvoriť v súlade so Zmluvou o pôžičke. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov vykonávame na právnom základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, keďže sa jedná o spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie uzatvorenej Zmluvy o pôžičke. Vaše osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu uzatvorenie, plnenie a správa Faktoringovej zmluvy

V rámci tohto účelu spracúvame jednak osobné údaje zástupcov klientov, ktorí uzatvárajú v mene klienta zmluvu, pričom sa jedná o identifikačné údaje a údaje o funkcii v spoločnosti, ktorá je klientom a jednak identifikačné a kontaktné údaje osôb, ktoré sú uvedené na faktúrach alebo iných dokladoch týkajúcich sa postupených pohľadávok na základe Faktoringovej zmluvy. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov vykonávame na právnom základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, keďže sa jedná o spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie uzatvorenej Zmluvy o pôžičke. Vaše osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom mimosúdneho uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu vrátane vymáhania a správy pohľadávok

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje potrebné pre mimosúdne uplatňovanie našich nárokov, vrátane správy našich pohľadávok, ktoré sú predmetom vymáhania, pričom pod mimosúdnym uplatňovaním nárokov je potrebné rozumieť vymáhanie našich splatných pohľadávok (t.j. ak ste svoj dlh neuhradili v lehote splatnosti) mimo súdneho konania prostredníctvom našich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom spolupracujúcich partnerov, ktorí voči Vám vystupujú ako naši sprostredkovatelia pri spracovaní osobných údajov. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame v súvislosti s tým, že máme s Vami uzatvorený zmluvný vzťah, a teda spracúvanie osobných údajov vykonávame v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu, kým z našej strany nedôjde k uplatneniu nášho nároku na súde alebo k postúpeniu pohľadávky, najneskôr však do 4 rokov od splatnosti pohľadávky.

5. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania súdnych sporov a s tým súvisiacich exekúcií alebo konkurzných konaní

V prípade, ak v dôsledku neplnenia Vašich zmluvných povinností bude naša spoločnosť nútená vymáhať si svoje pohľadávky (nároky zo zmlúv) v súdnom a následne aj v exekučnom konaní, prípadne prihlásiť si svoju pohľadávku do konkurzného konania, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre uplatnenie/bránenie nároku zo zmluvy, resp. potrebné pre vedenie súdneho alebo iného konania.. Pre tieto účely však spracúvame len bežnú kategóriu Vašich osobných údajov na základe z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, t.j. v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto údaje o vás následne uchovávame po dobu 10 rokov po právoplatnom ukončení konania.

6. Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie prihlášok do dedičského konania a evidencie právnych nástupcov po zosnulom dlžníkovi

V prípade smrti poručiteľa je možné, aby sme si ako veriteľ prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania na základe uznesenia súdu v súlade s § 199 z. č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len ako „CMP“), resp. v prípade, ak bol nariadená likvidácia dedičstva v súlade s § 205 a nasl. CMP. V takom prípade spracúvame osobné údaje o poručiteľovi ako o dotknutej osobe, ktorá je pristupujúcim dlžníkom na právnom základe vyššie uvedeného zákona, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Prevádzkovateľ následne v súvislosti s výsledkami dedičského konania vedie aj osobitnú evidenciu právnych nástupcov po zosnulom dlžníkovi na právnom základe zmluvy uzatvorenej s poručiteľom (Zmluva o pôžičke, ktorú uzavrel poručiteľ ako pristupujúci dlžník) v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ako aj v súlade s § 470 a nasl. Z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o prechode dlhov z poručiteľa na jeho dedičov ako právnych nástupcov, a teda aj na právnom základe Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa zániku zmlúv, vo vzťahu ku ktorým došlo k zmene subjektov zmluvného vzťahu (t.j. k právnemu nástupníctvu) na strane pristupujúceho dlžníka z dôvodu smrti pristupujúceho dlžníka.

7. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a rýchlejšie realizovať obchodné (zmluvné) vzťahy s našimi obchodnými (zmluvnými) partnermi, nám títo poskytujú kontaktné údaje Vás ako svojich zamestnancov, príp. členov štatutárneho orgánu, príp. ako iných nimi poverených osôb, ktoré naša spoločnosť ďalej spracúva (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje). Obdobne to platí aj v prípade, ak ste fyzickou osobou – podnikateľom a poskytnete nám svoje kontaktné údaje, nakoľko ide o údaje, ktoré sa nezapisujú do živnostenského registra.

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu potreby realizácie nášho zmluvného vzťahu s obchodným (zmluvným) partnerom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, resp. členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho obchodného (zmluvného) partnera, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším obchodným (zmluvným) partnerom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás len osobné údaje bežnej kategórie – identifikačné a kontaktné údaje. Tieto osobné údaje o Vás ako kontaktných osobách spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a naším zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia obchodného (zmluvného) partnera Prevádzkovateľa (pozn. samozrejme, ak je Vaše meno uvedené na zmluve ako kontaktná osoba, tak tento údaje archivujeme po dobu, počas ktorej máme v našej spoločnosti archivovanú danú zmluvu).

8. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu správa registratúry

V zmysle z. č. 3952002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

9. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu spracovanie a vybavenie zadanej požiadavky elektronicky/telefonicky/prostredníctvom kontaktného formuláru

E-MAIL/TELEFONICKÝ HOVOR/KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru alebo priamo na našej webovej stránke prostredníctvom kontaktného formuláru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom kontaktného formuláru umiestneného na našej webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia za účelom uzatvorenia zmluvy, alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate, prípadne realizácia právneho úkonu v rámci plnenia zmluvy.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ak je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo v rámci tzv. predzmluvných vzťahov) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

AKO DLHO SPRACÚVAME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované. V prípade, ak mala komunikácia s našou spoločnosťou slúžiť k plneniu už uzatvorenej zmluvy, resp. k informáciám o už uzatvorenej zmluve, ak sa takéto údaje nachádzajú v písomnej podobe, sú ďalej uchovávané spolu so zmluvnou dokumentáciou.

10. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu marketingové oslovovanie

MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE BEZ SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

Klienti našej spoločnosti (ich kontaktné osoby) sú oslovovaní s aktuálnou ponukou našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu, SMS správami alebo telefonicky. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje kontaktných osôb našich klientov bez ich súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich produktov a služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s predchádzajúcim využitím našich služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 5 rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE NA ZÁKLADE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

V prípade, ak oslovovaná spoločnosť ešte nie je naším klientom, teda nikdy nevyužila náš produkt alebo služby, ale má záujem o informovanie o našich aktuálnych finančných produktoch, môžete nás v mene danej spoločnosti ako jej kontaktná osoba požiadať o zasielanie reklamných ponúk. V takom prípade však budeme od Vás požadovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Takýto súhlas nám udeľujete na obdobie 5 rokov od jeho poskytnutia. Ten však môžete kedykoľvek odvolať, a to na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo prostredníctvom našej pobočky, e-mailom alebo telefonicky. Upozorňujeme Vás však na to, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

11. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov (platí pre fyzické osoby – podnikateľov)

V prípade, ak je potrebné v rámci realizácie našich zmluvných vzťahov vystaviť faktúru a následne ju evidovať v účtovníctve, za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na faktúre. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

12. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

NAHRÁVANIE TELEFONICKÝCH HOVOROV

V súvislosti s vykonávaním telefonických hovorov Vás upovedomujeme o tom, že vykonávame ich nahrávanie v rámci viacerých účelov spracovania osobných údajov, a to vtedy, ak je to potrebné v súvislosti:

  1. so zisťovaním a overovaním Vašej totožnosti ako štatutárneho orgánu potenciálneho klienta, ak prejavíte záujem o poskytnutie niektorého z finančných produktov nami ponúkaných
  2. s uzatváraním, plnením a správou Zmluvy o pôžičke, vrátane evidencie pristupujúcich dlžníkov
  3. s uzatváraním, plnením a správou Faktoringovej zmluvy
  4. s marketingovým oslovením
  5. s mimosúdnym uplatňovaním nárokov zo zmluvného vzťahu, vrátane vymáhania a správy pohľadávok.

 

Nahrávanie telefonických hovorov vykonávame aj bez Vášho súhlasu, pokiaľ je to nevyhnutné pre zistenie a overenie totožnosti štatutárneho orgánu potenciálneho klienta a preukázanie splnenia iných zákonných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s klientmi v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. pre budúce preukázanie určitých skutočností, ktoré by nebolo možné preukázať iným spôsobom, napr. spracovanie údajov súvisiacich so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy, obsah uzatvorenej zmluvy, uplatňovanie nárokov zo zmluvy, záväzný výklad zmluvy pre predchádzanie nezrovnalostí a pod.). Tiež v prípade, ak Vás kontaktujeme telefonicky s ponukou nových služieb/produktov, máme záujem s Vami uzatvoriť zmluvu, a teda aj v súvislosti s marketingovým oslovením vykonávame s Vami nahrávanie telefonických hovorov v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, resp. ak v rámci rozhovoru dôjde k uzatvoreniu zmluvy, tak aj na budúce preukázanie určitých skutočností, ktoré by nebolo možné preukázať iným spôsobom. Nahrávky telefonických hovorov uchovávame po dobu, po akú spracúvame osobné údaje v rámci daného účelu. V prípade marketingového oslovenia, pokiaľ nebudete mať záujem o nami ponúkané služby, nahrávka telefonického hovoru bude bezodkladne po jeho ukončení zlikvidovaná.

Na začiatku telefonického hovoru budete oboznámený s tým, že hovor bude monitorovaný.

ZOZNAM PRÍJEMCOV V RÁMCI VYŠSIE UVEDENÝCH ÚČELOV

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu s našou spoločnosťou:

  • advokátske kancelárie,
  • audítorské spoločnosti,
  • subjekty, ktoré nám poskytujú služby ako Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti a pod.

Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Zoznam našich sprostredkovateľov máte k dispozícii tu.

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, resp. orgánom prejednávajúcim priestupky, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Národnej banke Slovenska, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom EÚ vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.