ZincBiz

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. S ohľadom na skutočnosť, že v rámci jedného účelu spracovania sa môže vyskytovať viacero právnych základov, to, kedy a v akom rozsahu je spracúvanie Vašich osobných údajov v danom prípade vykonávané na podklade oprávneného záujmu, je podrobne uvedené v jednotlivých informáciách o spracúvaní osobných údajov.

ZÁSTUPCOVIA/KONTAKTNÉ OSOBY KLIENTOV A PRISTUPUJÚCI DLŽNÍCI

  1. Priamy marketing (marketingové oslovenie bez súhlasu dotknutej osoby)
  2. Spracovanie a vybavenie zadanej požiadavky elektronicky/telefonicky/prostredníctvom kontaktného formuláru – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou
  3. Zistenie a overenie totožnosti štatutárneho orgánu potenciálneho klienta a plnenie iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (v časti – prípade, ak pre overenie skutočností určených zákonom využívame aj iné údaje než tie, ktoré stanovuje priamo zákon, resp., ak zákon priamo nevymedzuje konkrétne osobné údaje, ktoré máme získať na preukázanie určitých skutočností)

ZÁSTUPCOVIA / KONTAKTNÉ OSOBY OBCHODNÝCH PARTNEROV

  1. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov – v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera
  2. Spracovanie a vybavenie zadanej požiadavky elektronicky/telefonicky/prostredníctvom kontaktného formuláru – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou (t.j. vtedy, ak už Vaše údaje neevidujeme ako údaje obchodného partnera alebo jeho zástupcu, resp. kontaktnej osoby a v tomto prípade sa nejedná ani o rokovanie v rámci tzv. predzmluvných vzťahov)

NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky
  2. Zvyšovanie povedomia verejnosti o našej spoločnosti v online prostredí a komunikácia s návštevníkmi sociálnych sietí, vrátane správy reklamných kampaní a vyhotovenia štatistík na sociálnych sieťach