ZincBiz

Rozhovor

Faktoring je určený podnikom, ktoré môžu čeliť problémom s likviditou pre oneskorené platby od zákazníkov. Alebo len potrebujú mať za dodané služby či tovar zaplatené rýchlejšie, aby mohli tieto zdroje použiť na svoj ďalší rast. Klientom faktoring pomáha k získaniu potrebnej hotovosti na financovanie aktuálnych potrieb, splácanie záväzkov či jednoducho na udržanie likvidity. S Michalom Kiskom, predsedom predstavenstva faktoringovej akciovej spoločnosti Zinc Biz, sme sa porozprávali o podmienkach spolupráce s klientom a výhodách dynamického financovania v dnešnej dobe.

Prečo ste založili faktoringovú akciovú spoločnosť Zinc Biz?

Vznikla takpovediac prirodzeným vývojom. Už pri našom hlavnom biznise prostredníctvom akciovej spoločnosti Zinc Euro, v ktorom spájame fyzické osoby investorov a dlžníkov, sa nás klienti pýtali na možnosti financovania firiem či živnostníkov. Preto sme v rámci akciovej spoločnosti Zinc Euro vytvorili divíziu firemného financovania, v ktorej sme sprostredkovali podnikom krátkodobé pôžičky. Jedným z ponúkaných produktov bol aj faktoring. V ňom sme uvideli najväčší potenciál, a keď sa portfólio našich klientov postupne rozširovalo, založili sme samostatnú faktoringovú spoločnosť Zinc Biz.

Aké výhody má tento spôsob financovania?

Umožňujeme podnikom, aby sa zamerali na core biznis a rast namiesto manažovania likvidity. Profesionálne administrujeme pohľadávky a znižujeme tak zaťaženie klienta. Faktoringom napĺňame aj viaceré iné ciele. Zabezpečíme rýchle a dostupné financovanie bez čakania na platby od zákazníkov, čím zlepšujeme podniku prevádzkový cash-flow a likviditu. Zároveň napomáhame k minimalizácii rizika vzniku pohľadávok po splatnosti a neistoty spojenej s neuhradenými faktúrami. Ako faktoringová spoločnosť totiž preverujeme potenciálne riziko nezaplatenia u každého odberateľa. Pokiaľ ho vyhodnotíme ako príliš vysoké, neschválime financovanie a upozorníme na to klienta.

Líši sa faktoring v súčasnosti od podobných služieb na prelome milénia?

Dnešný faktoring je v mnohom iný. Pružnejší, výhodnejší. Technologický pokrok umožnil automatizáciu faktoringových procesov a výsledkom je rýchlejšie spracovanie a schválenie žiadostí klientov. Vďaka technológii PSD2 so stopercentnou spoľahlivosťou overíme existenciu klienta a následne ho monitorujeme. Faktoringové spoločnosti sú dnes oveľa schopnejšie v hodnotení kreditnej bonity odberateľov a to vedie k lepšiemu manažmentu a zníženiu rizika nezaplatených faktúr. Poskytujú tiež širší okruh služieb a prispôsobujú sa individuálnym potrebám klienta, takže sú flexibilnejšie. Zároveň rastúca konkurencia na faktoringovom trhu vedie k lepším podmienkam pre klientov, čo znižuje náklady a zvyšuje výhody tejto formy financovania.

Je faktoring alternatívou bankového úveru?

Áno, v mnohých prípadoch môže byť faktoring pre podnikateľa veľmi dobrou alternatívou. Kvôli viacerým dôvodom. Oproti bankovému úveru je podstatne rýchlejší a v Zinc Biz pomôžeme novému klientovi s financovaním doslova za pár dní. Často nevyžaduje žiadne záruky a administratívne nároky na jeho vybavenie sú menšie. Nie je to úver, ale v podstate iba skráti čas inkasa peňažných prostriedkov za tovary a služby, ktoré už firma dodala. Preto tiež nie je na rozdiel od úveru viditeľný vo finančných výkazoch. Nenahlasujeme klienta do žiadneho registra, informácie o klientovi a jeho činnosti, samozrejme, považujeme za veľmi dôverné a neposkytujeme ich tretím stranám.

Ide o krátkodobú alebo dlhodobú formu financovania?

Je to krátkodobá forma financovania. Faktoringom sa financujú nezaplatené faktúry, ktoré majú splatnosť v pomerne krátkom časovom horizonte, najčastejšie je to 30 až 90 dní.

Ako funguje faktoringový proces?

Faktoringovým financovaním podnik získava okamžitú hotovosť za vystavené a nezaplatené faktúry. Ako faktoringová spoločnosť, čiže faktor ich od neho na začiatku odkúpime. Naša úhrada pozostáva z dvoch častí. Prvá môže byť až do výšky 95 percent z pôvodnej hodnoty a klient ju dostane hneď, ako nám odpredá faktúru. Zároveň preberáme zodpovednosť za vymáhanie úhrady od odberateľa, a keď prebehne, vyplatíme klientovi zostávajúcu sumu, z ktorej si odpočítame náš poplatok. Je na úrovni od jedného percenta z výšky nami odkúpenej faktúry, odvíja sa najmä od času jej splatnosti. Takže je tým vyšší, čím dlhšie klientovi faktúru financujeme. Okrem tohto už klient neplatí žiadne iné poplatky.

Kto sa môže stať klientom v Zinc Biz a aké sú podmienky spolupráce?

Nemáme kritériá na obrat, právnu formu podnikania či históriu existencie klienta. Nediskriminujeme menších ani začínajúcich podnikateľov, preto pevne neohraničujeme výšku mesačne odkúpených faktúr. Kumulatívne by mala dosiahnuť minimálne 10-tisíc eur, aby naša spolupráca bola obojstranne výhodná. Hovoríme o hodnote pohľadávky voči jednému odberateľovi, ktorá môže pozostávať aj z viacerých menších faktúr. Pokiaľ má klient aspoň jedného takého odberateľa, vieme mu financovať aj ďalších, voči ktorým má zatiaľ nižšiu fakturáciu. Mesačne bežne odkupujeme rádovo miliónové objemy. Základnou podmienkou je, že každého odberateľa najskôr musíme schváliť a odkupované faktúry nie sú po splatnosti.

Aké konkrétne výhody má faktoring vo vašej spoločnosti Zinc Biz pre klientov?

Ku každému klientovi pristupujeme vždy individuálne, aby sme mu ušili financovanie na mieru a správne naplnili jeho potreby. Hoci prísne hodnotíme riziká financovania, sme flexibilnejší a rýchlejší ako iné finančné inštitúcie. V neposlednom rade je výhodou aj jednoduchosť a prehľadnosť ceny financovania, keďže klient platí iba jediný poplatok z výšky odkúpených faktúr. Nie je viazaný žiadnym minimálnym objemom odpredaných pohľadávok a má tak priestor a voľnosť v rozhodovaní o tom, ktoré faktúry mu prefinancujeme podľa jeho aktuálnej situácie.

Čo je podstatou faktoringovej zmluvy s vašou spoločnosťou Zinc Biz?

Keď s nami klient podpíše zmluvu, schválime mu faktoringové limity na jednotlivých odberateľov a do ich výšky sme pripravení odkupovať ich faktúry. Posiela nám ich jednotlivo alebo všetky spolu. Prípadne využije túto možnosť nárazovo, len na niekoľko faktúr do roka, alebo nevyužije vôbec, pokiaľ nemá potrebu. V Zinc Biz ho to nič nestojí. Nemáme poplatok za stanovenie a držanie faktoringového limitu, ani z jeho nečerpanej časti, ani za správu pohľadávok, ani za preverenie jednotlivých odberateľov, ani spracovateľské či iné podobné. Sme maximálne transparentní. Náš jediný poplatok určujeme percentom zo sumy odkúpenej faktúry a účtujeme ho až vtedy, keď je uhradená. Zaujímavou možnosťou je bezregresný faktoring, pri ktorom s poistením pohľadávky odpadá riziko jej neuhradenia zo strany odberateľa a jej spätný predaj klientovi, ako je to pri regresnom faktoringu. Toto poistenie zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Allianz Trade, globálnym lídrom tejto v oblasti.

Zameriava sa Zinc Biz vo financovaní na konkrétne odvetvie?

Vo všeobecnosti najväčšmi využívajú faktoring obchodné spoločnosti, lebo najčastejšie prenesú náklady s ním spojené do predajných cien. Zo skúseností vieme, že pokiaľ nemali prístup k bankovému úveru, zvýšili si niektoré ročné tržby práve pomocou nášho faktoringu. Zaplatili sme im hneď po vystavení faktúry, aby finančné zdroje rýchlo použili na nákup ďalšieho tovaru a jeho následný predaj. Takto výrazne zvýšili obratovosť tovaru a predali násobne väčšie množstvo, než keby na úhradu faktúr čakali povedzme 60 dní. Sme pripravení na financovanie spoločností zo všetkých segmentov a odvetví. Samozrejme, zohľadňujeme, že každé odvetvie má iné riziko, avšak nemáme stanovené, že preto niektoré nefinancujeme. Vždy sa snažíme o individuálne posúdenie klienta a pochopenie jeho potrieb.

Aké sú riziká faktoringu a ako ich eliminujete?

Kupujete pohľadávku voči tretej strane, ktorá vám ju má následne uhradiť, a hlavným rizikom je, že platbu nezinkasujete. To môže nastať v rôznych prípadoch. Najčastejšie vtedy, ak sa zhorší čo i len dočasne finančná situácia odberateľa alebo príde k podvodnému konaniu zo strany klienta. Riziká eliminujeme všetkými dostupnými prostriedkami. Najmä dôkladnou analýzou klientov aj odberateľov, voči ktorým budeme faktúry odkupovať, prepojených firiem i histórie. Verifikácia dokumentov, komunikácia s obchodnými partnermi, ako aj pravidelný monitoring sú bežnou súčasťou tohto procesu.

Predkladajú klienti pravidelne účtovné výkazy?

Na preverovanie používame všetky dostupné verejné informácie a registre aj doplňujúce podklady od klienta. Jedným z nich môže byť priebežná účtovná závierka, ktorú na rozdiel od koncoročných nezverejňuje. Avšak pravidelne klient závierky predkladať nemusí. Významným nástrojom na overenie autenticity klienta a jeho následný monitoring je technológia PSD2. Proces spojený s jej využitím nahradil aj predkladanie výpisov z bankových účtov klienta a zjednodušil preverovanie pohybov na nich. Všetkých odberateľov hodnotíme skóringovým modelom a schvaľuje ich aj poisťovňa.

Líši sa nejako tuzemský a zahraničný faktoring?

Názov napovedá, že tuzemský faktoring sa týka transakcií medzi spoločnosťami v rovnakej krajine, zatiaľ čo zahraničný zahŕňa transakcie medzi spoločnosťami z rôznych krajín. To značí, že tuzemský faktoring je vnútroštátny a zahraničný je medzinárodný. V Zinc Biz sa zatiaľ orientujeme najmä na domácich klientov, ktorí však môžu mať zahraničných odberateľov.

Aké máte v Zinc Biz obchodné ciele na najbližšie roky?

Našou prioritou je posilnenie trhovej pozície a líderstvo vo faktoringu medzi nebankovými subjektmi. Pozornosť sústreďujeme na poskytovanie spoľahlivých a profesionálnych faktoringových služieb, ktoré prinesú našim klientom výrazný prínos v podnikaní. Urobíme všetko pre to, aby sa faktoring stal nenahraditeľným nástrojom financovania ich obchodu a rastu. A, samozrejme, chceme byť pre klientov spoľahlivým partnerom pri udržaní cash-flow v turbulentných časoch vysokej inflácie, vyšších úrokových sadzieb aj prevádzkových nákladov.

Zdrojhnonline.sk